Loading...
Click edit button to change this code.

Vandforsyning

Boringer og kildefelter

Ledningsnet

Nødforsynings-
anlæg

Vandværker

Siden 1949, hvor Københavns Vandforsynings kildefelter i Nordsjælland blev udbygget, har vi projekteret og stået for opførelsen af et større antal erstatningsvandværker. I dag arbejder vi med alle vandforsyningens aspekter fra kilde til forbruger.

Vores kompetencer inden for vandforsyning er:

Lise Djurhuus Ipsen
Hillerød, Vandforsyning
Afdelingsleder, Arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinator
Mail ld@dj-co.dk
Telefon  24 41 46 65

Nye boringer og kildefelter

Dines Jørgensen & Co’s vandafdeling undersøger og placerer nye boringer og kildefelter, udarbejder ansøgninger til myndigheder samt udbudsmateriale til brøndborere m.m. Efterfølgende står vi for at vurdere resultater af prøvepumpninger,
og de nye boringsinstallationer udformes efter de givne ydelser.

Vi dimensionerer og projekterer råvandsledninger samt fører tilsyn med etablering af ledningsanlægget. Herunder placering af udluftninger og løsninger til svamperensning.

Etablering af nye ledningsnet

Ved nye udstykninger dimensionerer vi og fører tilsyn med etablering af ledningsanlæg og foreslår placering af sektionsmålerbrønde, udskylningsventiler eller målerbrønde samt afklarer forhold omkring brandberedskab.

Renovering af eksisterende ledningsnet

Vi udarbejder renoveringsplaner ud fra en vurdering af ledningsnettets forsyningssikkerhed og samlede kapacitet med baggrund i alder, beskaffenhed og tidligere skader. I samarbejde med bygherre udfører vi herefter udbudsprojekt, byggeledelse og tilsyn for renoveringerne.

Ledningsregistrering i Vandgraf

Vores vandafdeling tilbyder eksisterende ledningsnet indlagt i ledningsregistreringsprogrammet Vandgraf. Det giver stor overskuelighed over ledningsnettet og er en mulighed for udlevering af ledningsoplysninger. Efterfølgende kan vi udføre en egentlig ledningsmodel, bl.a. til vurdering af trykforhold, flow og opholdstider.

Nødforsyningsledninger og trykforøgeranlæg

Vi har projekteret og stået for udførelse af nødforsyningsledninger med tilhørende målerbrønde imellem adskillige vandværker, som led i kravet om øget forsyningssikkerhed.

Vi projekterer trykforøgeranlæg til opdeling af ledningsnet i trykzoner, bl.a. som led i energibesparelser og driftsoptimering eller som nødforbindelse mellem to vandværker.

Tilstandsrapporter og optimering af vandværker

Efter at kravene til vandkvaliteten de senere år er blevet strammet op, har vi udført tilstandsrapporter og driftsoptimering på mange vandværker. Herunder udskiftning af hydroforer til frekvensstyrede udpumpningsanlæg, fjernelse af reaktionsbeholdere, anlæg til genbrug af skyllevand samt kulfilteranlæg til fjernelse af svovlbrinte i afkastluft.

På flere vandværker har vi udført affugtning af filtersale og teknikrum samt ændring af naturlig ventilation til mekanisk ventilation med filter.

Skyllevandsbassiner

Som følge af skærpede krav til udledning af skyllevand, har vi projekteret og stået for udførelse af flere forskellige typer skyllevandsbassiner.

Skyllebassin etableret på selve vandværket i nedlagte filterkummer, reaktionsbassin eller rentvandstank udenfor vandværket som åbent eller lukket bassin.

SRO-anlæg og nye el-tavler

Efterhånden som ny teknik vinder indpas på vandværkerne, kræves bedre Styring, Regulering og Overvågning (SRO). I samarbejde med forskellige udbydere har vi stået for etableringen af flere nye SRO-anlæg samt ombygning af eksisterende anlæg. I forbindelse med disse ombygninger er flere ældre el-tavler udskiftet til nye som overholder maskindirektivet.

Andre opgaver

Vi tilbyder at udføre en samlet forsyningsplanlægning af din vandforsyning, eksempelvis udarbejdelse af takstblad, tilslutningsbidrag samt værdiansættelse af vandværk og ledningsanlæg. Yderligere rådgiver vi i forhold til vandsektorloven, kommunernes miljøkrav samt dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) samt prøveprogram i henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse.

Vi  rådgiver omkring gæsteprincippet, udarbejder servitutter for eksisterende og nye anlæg, indgår frivillige lodsejeraftaler samt udfører opmåling og beregning af erstatningsbeløb.