Loading...
Click edit button to change this code.

Anlægsteknik

Byggemodning

BioCare

LAR, klimatilpasning og skybrudssikring

Vej- og stianlæg

Kloakanlæg og ledningsrenovering

Sportsanlæg

“Jeg har arbejdet sammen med Dines Jørgensen i 15 år. De udarbejder altid projekterne på en måde, så det ikke bliver for kompliceret. I stedet for dyre og forkromede projekter får man nøjagtigt det, man skal bruge. De er desuden til at tale med, så vi altid får enderne til at mødes.”

– Per Nielsen, projektleder Lind & Risør A/S

Henrik Steenfeldt Andersen
Sorø/Odense, Anlæg
Partner, Afdelingsleder
Anlægsingeniør
Mail       hsa@dj-co.dk
Telefon  24 94 95 48
Jan Krog Jørgensen
Hillerød, Anlæg
Partner, Afdelingsleder
Arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinator
Mail       jkj@dj-co.dk
Telefon  24 21 04 79
Jens Friberg
Hillerød
Partner
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       jf@dj-co.dk
Telefon  21 64 02 92
Jørgen Hegner
Sorø, Odense
Ingeniør M.IDA
Partner
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       jhe@dj-co.dk
Telefon  20 14 38 55
Lars Christensen
Hillerød
Afdelingsleder
Tilgængelighedsrevisor
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       lc@dj-co.dk
Telefon  40 20 38 65
Ole Rasmussen
Hillerød
Administrerende direktør
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       or@dj-co.dk
Telefon  21 48 68 48

Vores anlægsafdeling beskæftiger 30 medarbejdere.

Ved samtlige anlægsarbejder tilbyder vi at udarbejde projektmateriale bestående af udbudsbeskrivelse og tegningsmateriale, afholde licitation samt varetage tilsyn med arbejdets udførelse frem til og med aflevering og efterfølgende garantieftersyn.

Byggemodninger

Vi tilbyder at forestå hele processen fra idé til opgaven er realiseret. Vi forestår således projektering, indhentning af myndighedstilladelser, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Undervejs står vi tillige for al nødvendig korrespondance med eksterne interessenter i form af ledningsejere, vejmyndigheder, borgere m.v.

BioCare

Biodiversitet er en bred betegnelse, der dækker over alle levende organismer, både på land og i vand, samt det økologiske samspil som organismerne indgår i. Ligeledes dækker det også over mangfoldigheden af økosystemer samt variationen indenfor og mellem arter.

Biodiversiteten er under pres og en stor del er allerede forsvundet. Det skyldes især menneskelige aktiviteter såsom ændret arealanvendelse, forurening og klimaforandringer. Biodiversiteten er vigtig for økosystemernes overlevelse og sundhed, og sunde økosystemer er basalt set, nødvendige for mennesker.

Derfor er Dines Jørgensen & Co. A/S, i samarbejde med Amphi Consult og Natur360 ApS, i gang med at udvikle et nyt koncept, som gavner og tager hånd om biodiversiteten i regnvandssystemerne i den urbane udvikling.
Konceptet BioCare handler om at udforme våde bassiner og indløbet til disse således, at biodiversiteten fremmes og beskyttes bedst muligt, uanset fremtidige regnhændelser eller oprensninger.

De traditionelle våde bassiner vil typisk blive oprenset efter en årrække, til stor skade for den biodiversitet der måtte være til stede i bassinet. Det er ikke tilfældet med BioCare-bassiner. Her opdeles bassinet i sektioner. På den måde kan padder og andre dyr søge tilflugt i én sektion, imens en anden sektion oprenses. Efterfølgende oprensninger skal planlægges, så dyrene kan nå at skifte opholdssted. Et sektionsopdelt bassin øger desuden renseeffektiviteten i forhold til et ikke-sektionsopdelt bassin og samtidig forlænges hovedbassinets levetid.

I de traditionelle våde bassiner er indløbene oftest store indløbsledninger i beton. Det store vandflow kan derfor skabe kraftigt turbulens i bassinerne, hvorved dyr og planter kan tage skade.

Ved at indrette indløbet med et turbulens-nedsættende system med erosionssikrende hjemmehørende beplantning sænkes hastigheden af vandet under hverdagsregn og dimensionsgivende regn. Derudover indrettes overfladestrømningen fra vejen og ned til bassinet, således at vandet bredes ud over et større rislende areal, ved ekstreme regnhændelser.

BioCare-konceptet er vores nyeste tiltag til at sikre mere fokus på bæredygtighed i byggeri. Ligeledes er det, i sin natur, også med til at understøtte FN’s Verdensmål nr. 15, om at beskytte, genoprette og støtte økosystemer og biodiversitet på land og i ferskvand (delmål 15.1.2 og 15.5).

Thybo Ejendomsudvikling A/S har ønsket BioCare i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kalvekær Eng i Slangerup. Boligområdet vil udover have fokus på eksisterende biodiversitet i lokalområdet, og være med til at sikre fremtidens biodiversitet med BioCare.

Der er ansøgt om igangsætning af lokalplanlægningen for området, og vi ser frem imod det første projekt med BioCare-konceptet.

Vej- og stianlæg

Typiske opgaver er nyanlæg og renovering af veje og stier, vejudvidelser, rundkørsler, chikaner og andre hastigheds-dæmpende foranstaltninger samt trafikregulering.
Ved udarbejdelse af trafikplanlægning udføres dette typisk i samarbejde med eksterne specialister på området.

Kloakanlæg og ledningsrenovering

Vi løser komplekse opgaver inden for spildevandsplanlægning, detailprojektering af nye kloakanlæg, kloaksanering og kloakfornyelsesplanlægning.
Vi tilbyder at foretage dimensionering og detailprojektering af alle slags delelementer i kloakanlægget herunder gravitations- og trykledninger, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, bygværker og nedsivningsanlæg.

LAR, klimatilpasning og skybrudssikring

I takt med at klimaforandringer præger vores dagligdag i form af mere intensive og hyppigere regnhændelser, er det en god idé at klimatilpasse. Hvis man tidligere har været ramt af oversvømmelser eller er bosiddende i et oversvømmelsestruet område, kan man med fordel skybrudssikre området.
Når vi arbejder med at designe og projektere nye, såvel som eksisterende områder, hvor der skal klimatilpasses, benytter vi os blandt andet af LAR-løsninger, der er med til at øge værdien, biodiversiteten og det rekreative i et område.

Sportsanlæg

Vi er en aktiv samarbejdspartner i forbindelse med udformning, projektering samt ombygning af idrætsanlæg.

Blandt andet har og er vi rådgiver ved etablering af kunstgræsbaner til fodbold og amerikansk fodbold, græsfodboldbaner og cricketbaner for en lang række kommuner i hele Danmark.

Vi har siden 2006 været med til at etablere mere end 500.000 m2 kunstgræsanlæg. Blandt andet Danmarks første Superliga Stadion med kunstgræs beliggende på Farum Park, hvor FC Nordsjælland spiller deres hjemmekampe.

Vi har eksperter indenfor sportsområdet, som løbende deltager i seminarer og sportsmesser for at holde sig ajour med udviklingen inden for kunstgræs- og sportsområdet.

Vi har en tæt kontakt med både danske leverandører og deres udenlandske producenter for at have føling med, hvad der sker indenfor området.
På opfordring afholder vi gerne foredrag vedrørende de udfordringer, der er i forbindelse med etablering af et kunstgræsanlæg. Vi har bl.a. afholdt foredrag for GAD (Groundsman Association Denmark), SCEU (Selandia Center for Erhvervsrettede Uddannelser) og Halsinspektørforeningen.

It-kompetencer

Til optegning af anlægsopgaver anvendes tegneprogrammerne MicroStation og AutoCAD. Derudover bruger vi programmer som MIKE URBAN, InRoads, DanDasGraf, VandGraf samt diverse øvrige programmer til dimensionering af afløbs- og vejanlæg (herunder digitale kørekurver m.v.). Endvidere anvender vi LumenRT til 3D visualisering.