Loading...

Miljø

Skal du udvikle en bydel eller er du stødt ind i en større eller mindre miljømæssig udfordring – som fx nogle krav fra miljømyndighederne? Skal du sanere eller nedrive en bygning? Eller er der støj og vibrationer som skal måles? Dines Jørgensen & Co’s datterselskab DJ Miljø & Geoteknik løser en bred vifte af opgaver inden for miljøområdet.

I DJ Miljø & Geoteknik udfører vi rådgivning inden for:

 • Jord og grundvand
  Undersøgelser og rådgivning i forbindelse med afgrænsninger, risikovurderinger og afværgeforanstaltninger af miljøfremmede stoffer og forurening.
 • Byggeri
  Kortlægning af miljøfremmede stoffer som fx bly, asbest, PCB og klorerede paraffiner i bygninger forud for nedrivning/renovering samt undersøgelse af indeluft, herunder råd/skimmelsvamp og radon. Udarbejdelse af nedrivnings- og saneringsplaner samt udbudsmateriale.
 • Vibration og støj
  Målinger af vibrationer og støj. Eksempelvis ved eller på bygninger fra nærliggende anlægs- og entreprenørarbejder. Endvidere tilbydes certificerede støjberegninger udført.
 • Natur, plan og råstof
  Indhentning af diverse tilladelser herunder udlednings-, tilslutnings- og nedsivningstilladelser, indhentning af landzonetilladelser bl.a. til opførelse af støjvold, dispensationer fra §3, fredninger og beskyttelseslinjer, udarbejdelse af VVM-screeninger og –redegørelser samt risikovurderinger.

Vores kunder er både store og små:

 • Entreprenører og nedrivere
 • Kommuner og forsyningsselskaber
 • Developere og typehusfirmaer
 • Rådgivende ingeniører uden egen miljø-/geoteknisk afdeling
 • Ejendomsmæglere og forsikringsselskaber

For alle arbejdsområderne gælder, at vi både varetager enkeltopgaver som f.eks. jordprøvetagning, men også yder samlet rådgivning i store opgaver.

Hvis du vil vide mere om vores miljøafdeling, så klik her