Loading...
Click edit button to change this code.

Mål 3

Mål 3 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Koncernen bidrager aktivt til understøttelse af delmål 3.9 om reducering af bl.a. sygdomstilfælde som følge af farlige kemikalier i jord-, vand- og luftmiljø. Først og fremmest bidrager vores miljøafdeling med viden og rådgivning omkring korrekt håndtering af forurenet jord. Ydermere bidrager vi med viden og rådgivning til at afværge flygtige forureninger fra blandt andet olieprodukter og opløsningsmidler. På den måde er vi med til at sikre indeluften i boligbyggeri og derved menneskers helbred på sigt. Desuden udarbejder vi med risikovurderinger på baggrund af modelleringer af dels forureningers udbredelse i grundvand, dels ved filterløsninger. Risikovurderingerne har til formål at undgå forurening af grundvand.

Vi bidrager også med viden og omfattende undersøgelser af forekomster af miljøfarlige stoffer, skimmel mm. i indeklima. Ved at identificere miljøproblematiske stoffer kan der sikres korrekt håndtering og bortskaffelse af disse. Dette mindsker håndværkere og andres eksponering for farlige stoffer, hvilket er med til at nedbringe antallet af sygdomstilfælde og dødsfald.

De sidste års opdagelser af diverse farlige stoffer har medført et behov for avanceret vandbehandling som fx. kulfiltre. Vores vandafdeling arbejder med at rådgive og hjælpe vandforsyninger og vandværker med at sikre, at kravene til drikkevandskvaliteten bliver overholdt. Dette gør vi bl.a. ved at rådgive om forskellige mulige løsninger og systemer for at imødekomme lokale udfordringer.

Referencer

Sølyst Strandpark, Nivå