Af Christina Troels Nielsen, diplomingeniør og projektleder i Dines Jørgensen & Co. A/S

De seneste år har der været øget fokus på PCB i bygninger. Hvis du står overfor en renovering eller nedrivning eller har mistanke om, at der er PCB i en bygning, er der en lang række forhold du skal være opmærksom på. Her er en gennemgang af, hvordan du kan gribe situationen an.

PCB er et skadeligt stof og en af de farligste miljøgifte i verden. Mange byggematerialer fra perioden mellem 1950 og 1977 indeholder PCB. Stoffet var især et meget brugt tilsætningsstof i elastiske fugeprodukter, som f.eks. fuger i og omkring betonelementer, fugning og forsegling omkring døre og vinduer og i vådrum. PCB findes også i maling, materialer til gulve, puds, beton og spartelmasser, linoleum, fliseklæb og tæpper. Ud over at PCB’et findes i en række byggematerialer, trænger den også ind i de omkringliggende betonvægge, mursten mv.

Stoffet frigives også til luften og forurener ligeledes selve indeklimaet.

Det er derved skadeligt for mennesker ved indånding, men også berøring. Dette betyder, at de mange bygninger opført og renoveret i perioden 1950 til 1977, kan være forurenet med PCB, og udgøre en sundhedsmæssig risiko på lang sigt.

Hvis du står overfor en renovering eller nedrivning, har du pligt til at få lavet en miljø-screening for PCB. En sådan screening kan udføres af et specialiseret firma, som f.eks. DJ Miljø & Geoteknik.

Arbejdstilsynets retningslinjer
Arbejdstilsynet har oplistet følgende retningslinjer for hvilke foranstaltninger, der kræves, når koncentrationen af PCB-niveauet er fastlagt.

Kilde: Arbejdstilsynet

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
På baggrund af den nyeste viden om PCB har Sundhedsstyrelsen opstillet følgende anbefalinger, for hvordan man forholder sig til de forskellige niveauer af PCB i indeklimaet, og hvordan de skal prioriteres.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvad kan du gøre her og nu?
Fra der er konstateret PCB i den pågældende bygning, til arbejderne kan sættes i gang, kan der typisk gå flere måneder. Derfor bør du sætte flere midlertidige afværgeforanstaltninger i gang.

De simpleste afværgeforanstaltninger er:

  • at øge luftmængde for den mekaniske ventilation og ændre driftstiden til døgndrift
  • at øge rengøringsindsatsen, så støv forurenet med PCB minimeres
  • at sænke temperaturen. Koncentrationen af PCB i indeluften stiger med temperaturen, og studier har vist, at temperaturen med fordel kan sænkes til de optimale 20-22°C

Hvordan kommer du videre
Viser en PCB-screening, at den pågældende bygning indeholder PCB, og at niveauerne er så høje, at der skal handles, er der mange forhold, du skal tage i betragtning.
Alt efter hvordan rummene i bygningen bruges, kan der være forskellige løsninger til fjernelse af PCB’et, så ressourcerne bruges bedst muligt.

Er der f.eks. tale om en skole, kan det bedst betale sig at fokusere på gode løsninger i selve klasselokalerne, hvor elever og lærere opholder sig længst tid. I gangarealer kan du måske nøjes med en billigere løsning.

Du bør, i samarbejde med en rådgiver, lægge en plan for, hvordan PCB’et skal fjernes, og hvilke forholdsregler I skal tage. Planen skal munde ud i et udbudsprojekt, hvor du skal finde en entreprenør, som kan udføre arbejdet og sørge for at de forurenede byggematerialer deponeres korrekt, til gavn for fremtidens miljø.