Kunstgræsbaner er ikke længere forbeholdt velhavende kommuner, men er de seneste år blevet mere og mere udbredte i takt med, at økonomien i banerne er blevet mere overskuelig. Vi ser desværre ofte, at manglende afklaring af miljø- og myndighedsforhold i projekteringsfasen er skyld i forsinkelser og ekstraregninger. Problemet kan løses ved ordentlig forberedelse.

Etableringsomkostningerne for en 11-mandsbane (72 m x 111m) kan variere med op til 2 mio. kroner som følge af de krav, der stilles af kommuner, forsyningsselskaber m.fl. En tidlig afklaring af kravene er altafgørende for et succesprojekt.

Til gengæld er en veltilrettelagt proces, med fokus på rettidige afklaringer samt målretning af forundersøgelserne nøglen til et projekt, der holder budgettet og er færdigt til tiden.

Går man med tanker om at etablere en kunstgræsbane, bør man gøre sig nogle overvejelser om, hvilke forundersøgelser, der skal udføres og hvad der skal afklares forud for projektering og udbud af projektet. Resultaterne af forundersøgelserne vil danne hele grundlaget for, hvordan banen skal opbygges, hvilke kunstgræssystemer du kan bruge, og hvordan banen i det hele taget kan udformes – sådan at projektøkonomien og tidsplanen overholdes.

Tjekliste – dette bør du afklare
Jeg vil for alle kunstgræsprojekter foreslå, at du får følgende forundersøgelser udført og også får afklaret:

 • Forundersøgelser
  • Historik
  • Geotekniske undersøgelser
  • Miljøtekniske undersøgelser
  • Oplysninger om eksisterende ledningsanlæg
 • Myndighedskrav
  • Tilslutningsforhold (afløbsmængder og –flow)
  • Miljøhensyn
  • Planforhold
  • VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Forundersøgelser
Historikken omkring et projektområde vil ofte afsløre, hvordan området har set ud før og hvilke aktiviteter, der har været på området. Dette er en vigtig information i forbindelse med planlægning af de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser.
Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser planlægges og udføres efter, hvordan historikken på arealet har været, og i forhold til tanker/skitser til beliggenheden og udformningen af banen. På denne måde får man størst mulig viden ud af et antal geotekniske og miljøtekniske boringer.

Oplysninger om eksisterende ledningsanlæg afdækkes i alle tilfælde via Ledningsregisteret (LER) og tingbogsoplysninger. Eksisterende ledninger på arealet, hvor man påtænker at etablere kunstgræs, kan have meget stor betydning for både tid og økonomi. En tinglyst ledning kan endda sætte en stopper for projektet på den ønskede placering.

Afklaring af myndighedskrav
I forbindelse med forundersøgelserne er det vigtigt at afklare de nuværende for afløbsforhold.

 • Er arealet drænet?
 • Afledes vandet til kloaksystemet, recipient (å, sø eller hav) eller nedsives det?

Mange kommuner har en holdning til indholdet af miljøfremmede stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret udgangspunktet i den pågældende kommune og tilpasser projektet til de retningslinjer, der gælder i kommunen. Her spiller en tidlig dialog med den pågældende kommunes miljøafdeling ofte en afgørende rolle.

Som alle andre bygge- og anlægsprojekter er kunstgræsbaner også underlagt de lokalplaner, kommuneplaner mv., der er gældende for det pågældende område. Det er derfor en god idé at få afdækket planforholdene tidligt i processen.

Såfremt kommunen stiller krav om en VVM-screening, skal ovenstående miljøforhold, sammen med andre relevante forhold, belyses i en sådan screening.