Vi er i løbende kontakt med vores stadigt stigende antal bygherrer. De fleste af vores bygherrer er bekendt med deres forpligtelse som igangsætter for et bygge- eller anlægsarbejde. Det er dog ikke alle, der kender til bygherres og rådgivers rolle i de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter af et projekt. Få svar på de vigtigste arbejdsmiljøspørgsmål her og få indblik i 3 forskellige måder, vi kan indgå i projekterne.

På hver enkelt danske arbejdsplads er det som hovedregel arbejdsgiveren, som har ansvaret for, at arbejdsmiljøloven overholdes. Det gør sig også gældende på bygge- og anlægspladser. Et relevant spørgsmål er, hvad sker der, når to eller flere arbejdsgivere arbejder på samme ”virksomhed” eller byggeplads? I så fald er det den pågældende virksomhed, der har bedt om arbejdets udførelse – her bygherre – som skal sikre, at arbejdsmiljøloven er overholdt. Svaret er dog mere nuanceret end som så, idet det i bekendtgørelsen afgrænses til, at bygherre alene har ansvaret i fællesområderne. I realiteten vil det som regel gælde hele byggepladsen, da man sjældent kan afgrænse et specifikt område alene til én entreprenør, uden at de øvrige har adgang hertil, eller skal foretage passage i området.

I Dines Jørgensen har vi altid haft fokus på, at det pågældende bygge- og anlægsarbejde er bygbart i udførelsesfasen og samtidig med et godt arbejdsmiljø i driftsfasen.

Men hvordan kommer vi fra idé til færdigt projekt – udelukkende set med arbejdsmiljøbriller?
Som nævnt ovenfor har bygherre indledningsvis bolden, når et projekt skal sættes i gang. Denne rolle bliver som oftest overdraget til den projekterende rådgiver på projektet senere.

Af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 15. februar 2013 om bygherres pligter fremgår det nu som et ufravigeligt krav, at bygherre skal sikre, at arbejdsmiljø indarbejdes helt fra projekteringen. Denne koordinering af arbejdsmiljø skal i øvrigt kunne dokumenteres på forlangende. Koordineringsarbejdet under projekteringen udmønter sig i en arbejdsmiljøjournal.

I denne fremgår, hvilke arbejdsmiljømæssige problemstillinger, vi vurderer, der kan opstå i såvel udførelses- som driftsfasen. Journalen skal naturligvis også indeholde vores bud på en løsning af det eventuelle problem.

Arbejdsmiljøkoordinator
Arbejdsmiljøkoordinatoren (P/B) er bygherrens forlængede arm i forbindelse med koordinering af arbejdsmiljømæssige forhold under projekterings-, udførelses- og driftsfasen. Det er koordinatorens vigtigste rolle, at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for såvel entreprenører som brugere.

Eksempel 1
En bygherre får opført et nyt hotel- og konferencecenter i ét plan med flere atriumgårde uden overdækning. Ved det færdige byggeri skal disse atriumgårde kunne rengøres, og vinduerne blive pudset. Men den projekterende rådgiver har desværre ikke i sin projektering tænkt over, hvordan man kan komme ud i disse atriumgårde gennem enten en dør eller en lem. Det betyder, at vinduespudseren ved hjælp af en kran må hejses ned i en kurv i disse atriumgårde. En fordyrende omkostning for bygherre og en arbejdsmiljømæssigt uacceptabel løsning, når der faktisk findes sikrere løsninger. I den pågældende sag blev rådgiver påbudt at etablere adgang til disse atriumgårde.

Eksemplet viser, hvor vigtigt det er at komme omkring alle tænkelige scenarier både i udførelses- og driftsfasen.

I Dines Jørgensen har vi tilegnet os viden og erfaring i at bistå vores bygherrer i den slags arbejdsmiljømæssige koordineringssager. Vi har i vores nuværende portefølje flere projekter, hvor vi spiller forskellige roller i arbejdsmiljøkoordineringen.

Eksempel 2
Sorø Kommune er i gang med opførelse af Ny Frederiksberg skole.

På dele af den eksisterende skole blev der fundet koncentrationer af PCB, bly og asbest over det tilladte niveau. En længere proces foregik, og bygherre besluttede sig, efter flere overvejelser for at rive dele af skolen ned og opføre en ny.
Vi vandt udbuddet mht. arbejdsmiljøkoordinering og varetager i dag koordinering og tilsyn på byggepladsen mht. sikkerhed og sundhed. Vores miljøafdeling er involveret som led i korrekt nedbrydning og håndtering af de miljøfarlige stoffer, hvor første fase af nedbrydningen nu er afsluttet og nybyggeriet i gang.

Koordinering på Ny Frederiksberg skole

Vi gennemgår pladsen ugentligt og sørger for et korrekt arbejdsmiljø såvel for håndværkere på pladsen som for brugere af skolen og naboer.

På sagen har vi det direkte koordineringsansvar overfor bygherre.

Eksempel 3
Et større indkøbscenter har i flere år ligget uberørt hen i Vanløse. Nu er en ny bygherre i gang med at færdiggøre projektet, og her er Dines Jørgensen indkaldt i rollen som bygherres arbejdsmiljørepræsentant. Vi har ikke den egentlige koordineringsrolle, men er bygherres ekstra sæt øjne, når rollen som arbejdsmiljøkoordinator er overdraget til den udførende entreprenør.

Byggepladsen i Vanløse

I vores rolle som arbejdsmiljørepræsentant skal vi sikre, at de projekterende gransker alle facetter i projektet under deres projektering, og at arbejdsmiljøjournalen bliver overleveret til den udførende hovedentreprenør.

Vi deltager desuden i opstarts- og sikkerhedsmøder, gennemgår jævnligt byggepladsen og bistår generelt bygherre på alle områder indenfor arbejdsmiljø. Hovedentreprenøren har fået overdraget bygherres forpligtelser, og har det egentlige arbejdsmiljømæssige koordineringsansvar på byggepladsen.

Som det forhåbentlig fremgår af eksemplerne, kan vi i Dines Jørgensen & Co. bistå vores bygherrer på mange forskellige niveauer, når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed.