Forside   |   Profil   |   Anlægsteknik   |   Byggeri   |   Bæredygtighed   |   Geoteknik   |   Miljø   |   Vandforsyning   |   Kontakt   |   Organisation   |   Job   |   Sidste nyt
Vandforsyning

“Dines Jørgensen har nogle meget dygtige specialister indenfor vandområdet – og de er tilmed gode projektledere. Men det, der gør vores samarbejde så godt, er at ingeniørerne taler et sprog, så folk på alle niveauer i projektet kan forstå det.”

Henrik Backe, afdelingsleder, Forsyning Helsingør – Vand A/S

Siden 1949, hvor Københavns Vandforsynings kildefelter i Nordsjælland blev udbygget, har vi projekteret og stået for opførelsen af et større antal erstatningsvandværker. I dag arbejder vi med alle vandforsyningens aspekter fra kilde til forbruger.

Vores kompetencer inden for vandforsyning er:

Nye boringer og kildefelter
Dines Jørgensen & Co's vandafdeling undersøger og placerer nye boringer og kildefelter, udarbejder ansøgninger til myndigheder samt udbudsmateriale til brøndborere m.m. Efterfølgende står vi for at vurdere resultater af prøvepumpninger, og de nye boringsinstallationer udformes efter de givne ydelser.

Etablering af nye ledningsnet
Ved nye udstykninger dimensionerer vi og fører tilsyn med etablering af ledningsanlæg og foreslår placering af sektions-målerbrønde.

Renovering af eksisterende ledningsnet
Vi udarbejder renoveringsplaner ud fra en vurdering af lednings-nettets forsyningssikkerhed og samlede kapacitet med baggrund i alder, beskaffenhed og tidligere skader. I samarbejde med bygherre udfører vi herefter udbudsprojekt, byggeledelse og tilsyn for renoveringerne.

Ledningsregistrering i Vandgraf
Vores vandafdeling tilbyder eksisterende ledningsnet indlagt i ledningsregistreringsprogrammet Vandgraf. Det giver stor overskuelighed over ledningsnettet og er en mulighed for udlevering af ledningsoplysninger. Efterfølgende kan vi udføre en egentlig ledningsmodel, bl.a. til vurdering af trykforhold, flow og opholdstider.

Nødforsyningsledninger og trykforøgeranlæg
Vi har projekteret og stået for udførelse af nødforsynings-ledninger med tilhørende målerbrønde imellem adskillige vandværker, som led i kravet om øget forsyningssikkerhed.

Vi projekterer trykforøgeranlæg til opdeling af ledningsnet i trykzoner, bl.a. som led i energibesparelser og driftsoptimering.

Tilstandsrapporter og optimering af vandværker
Efter at kravene til vandkvaliteten de senere år er blevet strammet op, har vi udført tilstandsrapporter og driftsoptimering på mange vandværker. Herunder udskiftning af hydroforer til frekvensstyrede udpumpningsanlæg, fjernelse af reaktions-beholdere, anlæg til genbrug af skyllevand samt kulfilteranlæg til fjernelse af svovlbrinte i afkastluft.

På flere vandværker har vi udført affugtning af filtersale og teknikrum samt ændring af naturlig ventilation til mekanisk ventilation med filter.

Skyllevandsbassiner
Som følge af skærpede krav til udledning af skyllevand, har vi projekteret og stået for udførelse af flere forskellige typer skyllevandsbassiner.

SRO-anlæg og nye el-tavler
Efterhånden som ny teknik vinder indpas på vandværkerne, kræves bedre Styring, Regulering og Overvågning (SRO). I samarbejde med forskellige udbydere har vi, stået for etableringen af flere nye SRO-anlæg samt ombygning af eksisterende anlæg. I forbindelse med disse ombygninger er flere ældre el-tavler udskiftet til nye som overholder maskindirektivet.

Andre opgaver
Vi tilbyder at udføre en samlet forsyningsplanlægning af din vandforsyning, eksempelvis udarbejdelse af takstblad, tilslutningsbidrag samt værdiansættelse af vandværk og ledningsanlæg. Yderligere rådgiver vi i forhold til vandsektor-loven, kommunernes miljøkrav samt dokumenteret drikke-vandssikkerhed (DDS). Vi udarbejder servitutter for eksisterende og nye anlæg og indgår frivillige lodsejeraftaler i den forbindelse.Hillerød afdeling
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
Sorø afdeling
Energiens hus, Energivej 3
4180 Sorø
Telefon 57 86 06 66
dj@dj-co.dk
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon 25 94 06 66
mg@dj-mg.dk